Portal Gminy Jarczów

Nawigacja

BIP


Aktualna pogoda

Ważne informacje (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Bannery (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Nabór na stanowisko ds. gospodarki gruntami i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Jarczów

Zapisy na usunięcie wyrobów azbestowych

Informujemy o możliwości bezpłatnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jarczów
Zgłaszać ilość w/w wyrobów można
do dnia 20.07.2017r. w Urzędzie Gminy Jarczów pokój nr 9

Nabór na stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy Jarczów

Konsultacje społeczne dotyczące kart do głosowania

Wyniki i Galeria ZAwodów strażackich 2017

Zawody strażackie 2017

Budowa drogi gminnej w miejscowości Nedeżów

XXI Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
20 czerwca 2017r.
o godzinie 12:00
odbędzie się XXI w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. SPRAWOZDANIE Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wnioski radnych.
 9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego.
 11. Zapoznanie się Rady Gminy z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.
 12. Zapoznanie się Rady Gminy z informacją o stanie mienia Gminy.
 13. Zapoznanie się Rady Gminy ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
 14. Zapoznanie się Rady Gminy z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 15. Dyskusja.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
 17. Przedstawienie informacji na temat Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2016 r. (materiał do wglądu znajduje się u Przewodniczącego Rady Gminy).
 18. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2016 rok.
 19. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
  2. w sprawie zmian w uchwale Nr XX/121/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
  3. w sprawie zmian w uchwale Nr XX/122/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 marca 2017 r w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola ,oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych,dla których organem prowadzącym jest Gmina Jarczów.
  4. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego , obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli obowiązujących w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Jarczów
  5. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/113/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
  6. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 20. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Gminne Święto Sportu i Święto Wiatru 2017

Wywiad z Wójtem Gminy Jarczów

Apel do hodowców trzody chlewnej

Wygenerowano w sekund: 0.06
1,013,812 Unikalnych wizyt