Portal Gminy Jarczów

Nawigacja

BIP


Aktualna pogoda

Aktualności

Informacja GOPS Jarczów
W okresie od 01.09.2017r. do 31.10.2017r. wnioski na nowy okres zasiłkowy na świadczenie wychowawcze ( 500+) przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00

Ważne informacje (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Bannery (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

XXIV Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
23 października 2017r.
o godzinie 9:00
odbędzie się XXIV w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Przedstawienie informacji z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych przez Wójta Gminy w stosunku do pracowników Urzędu zobowiązanych do ich złożenia.
 9. Przedstawienie informacji z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych przez Przewodniczącego Rady Gminy w stosunku do radnych.
 10. Zapoznanie radnych z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok.
 11. Informacja Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy.
 12. Dyskusja.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
  2. w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność gminy,
  3. w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Jarczów,
  5. w sprawie regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
  6. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Jarczów,
  7. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/113/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
 15. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Sprawozdanie z konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (...)"

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Bezpłatna mammografia 22 listopada 2017r.

Ostrzeżenie o silnym wietrze 05.10.2017

Zaproszenie na spotkanie z ekspertem ZUS

Zapraszamy na spotkanie
z ekspertem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

spotkanie odbędzie się 9 października 2017r. w godz. 9:00-12:00
w Urzędzie Gminy w Jarczowie, sala konferencyjna pok. 21

ekspert ZUS
 • wyjaśni zasady przyznawania emerytury,
 • poinformuje od czego zależy wysokość emerytury,
 • przekaże informacje, które mogą być pomocne w wyborze najlepszego momentu przejścia na emeryturę.

jeśli zdecydujesz się złożyć wniosek o emeryturę, to doradca:
 • wskaże jakie dokumenty musisz przygotować,
 • pomoże skompletować i wypełnić wniosek.

Konsultacje w sprawie "Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018"

Wójt Gminy Jarczów informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad projektem uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018"stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/17 Wójta Gminy Jarczów z dnia 26 września 2017 r.

Zaproszenie do konsultacji
Zarządzenie Wójta
Projekt Programu współpracy
Formularz zgłaszania opinii

Zakończenie Remontu mogiły zbiorowej ludności cywilnej zamordowanej przez bandę UPA w Gródku

Wójt Gminy Jarczów informuję, że zakończono remont mogiły zbiorowej zbiorowej ludności cywilnej zamordowanej przez bandę UPA w Gródku.

Zadanie zostało "Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"

Mogiła po wykonaniu remontu:

Informacja dla hodowców drobiu - wrzesień 2017

78 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego - Zamość 27.09.2017

Wzorowa Łazienka

Na wniosek:

Podmiot Składający Petycję:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
KRS: 0000059459
www.gmina.pl
www.samorzad.pl
Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln

Publikujemy treść petycji dotyczącej rozpoczętej dnia 21 sierpnia IV edycji Programu "Wzorowa Łazienka”. Ze szczegółami Programu można zapoznać się pod adresem URL: www.wzorowalazienka.pl

Treść Petycji
Informacje o 4 edycji programu
Regulamin programu
Logo programu Zdjęcie Szkoła Podstawowa w Łosicach
Zdjęcie Szkoła Podstawowa w Sarnakach

Wygenerowano w sekund: 0.03
1,069,540 Unikalnych wizyt