Portal Gminy Jarczów

Nawigacja

BIP

Ankieta

Aktualna pogoda

Ważne informacje (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Bannery

II Kongres Sołtysów w Lublinie

28 LISTOPADA 2015 r. ODBYŁ SIĘ II KONGRES SOŁTYSÓW W MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBINIE.
Podczas kongresu odbyła się konferencja na temat roli sołectw we wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
W konkursie na potrawę regionalną I miejsce zajął Lesław Mazurkiewicz, Sołtys wsi Przewłoka.


Źródło

X Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
03 grudnia 2015r.
o godzinie 9:00
odbędzie się X w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Głównym punktem porządku obrad będzie:
 • uchwalenie podatków na 2016rok


Obrady odbywać się będą w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jarczów

Warsztaty konsultacyjne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020

11 listopada 2015

Narodowa Loteria Paragonowa

1 października 2015 r. ruszyła Narodowa Loteria Paragonowa organizowana przez Ministerstwo Finansów. Loteria ma zachęcać do wydawania i brania paragonów fiskalnych i tym samym uświadomić Polakom, jak dużą rolę pełnią w uczciwym obrocie gospodarczym.


Nowa linia komunikacyjna Jarczów - Wierszczyca - Przewłoka - Nedeżów

Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego 2015/2016


Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Zarząd Województwa Lubelskiego
zawarł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Instytucja pośrednicząca) aneks do umowy w sprawie realizacji Projektu pn.:

„Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania",


który przedłuża realizacje projektu o kolejne 6 miesięcy tj. do 31.12.2016r.


Nabór wniosków 2 XI - 27 XI 2015r.


Program: Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
Priorytet 2. Środowisko i Infrastruktura
Obszar tematyczny: Odbudowa, remont przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury
Całkowita wartość budżetu na realizację projektu wynosi 15 781 257 CHF (45 229 083 PLN)


   Źródła finansowania:
85 % - Szwajcarsko - Polski Program Współpracy
15 % - Budżet województwa


Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2012 r. - 30 czerwiec 2016 r. (przedłużony do 31.12.2016r.)
Projekt jest obecnie na etapie finalnej oceny przez stronę szwajcarską.
Projekt ma zasięg regionalny i będzie realizowany na terenie województwa lubelski

Wzór wniosku: Wniosek dla osób fizycznych

Plakat
Ulotka
Broszura

Informacje oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej – www.azbest.lubelskie.pl

IX Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
20 października 2015r.
o godzinie 9:00
odbędzie się IX w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. SPRAWOZDANIE Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 8. Wnioski radnych.
 9. Wybór ławnika do Sądu Okręgowego w Zamościu
  • powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  • przyjęcie regulaminu wyboru ławnika,
  • zapoznanie się Rady Gminy z opinią Zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika do Sądu,
  • przeprowadzenie tajnego głosowania,
  • podjęcie stosownej uchwały.
 10. Przedstawienie informacji z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych przez Wójta Gminy w stosunku do pracowników Urzędu zobowiązanych do ich złożenia.
 11. Przedstawienie informacji z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych przez Przewodniczącego Rady Gminy w stosunku do radnych.
 12. Zapoznanie radnych z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego o wynikach analizy oświadczeń majątkowych
 13. Dyskusja.
 14. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy,
  2. w sprawie wyrażenia zgody na działalność Gminy Jarczów w zakresie telekomunikacji,
  3. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/169/14 Rady Gminy Jarczów z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jarczów na lata 2014-2020,
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.”poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej nr 17 poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 3521L Tomaszów Lubelski-Ulhówek, nr 3543 Tomaszów Lubelski-Łaszczówka, nr 3542 Tomaszów Lubelski- Przeorsk - Korhynie, nr 3530 L Jarczów- Korhynie o łącznej długości około 15,680 km”,
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zwrot nieodpłatnie przekazanych nieruchomości,
  6. w sprawie zmian w wieloletnie prognozie finansowej,
  7. w sprawie zmian w uchwale Nr III/13/14 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 .
 15. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Sali Konferencyjnej Urzedu GMiny Jarczów

Zaproszenie na Seminarium "Fundusze unijne dla przedsiębiorców w nowej perspektywie UE" 21.10.2015

II konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2015-2020

Dożynki 2015 w obiektywie aparatu

Dnia 23 sierpnia roku 2015 w Jarczowie odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne
oraz 90-lecie powstania OSP JarczówGaleria do pobrania
W częściach:
Zdjęcia Dożynki 2015 cz. 1
Zdjęcia Dożynki 2015 cz. 2
Zdjęcia Dożynki 2015 cz. 3
Zdjęcia Dożynki 2015 cz. 4
Zdjęcia Dożynki 2015 cz. 5

Całość galerii do pobrania:
Zdjęcia Dożynki 2015 (całość)
*** Uwaga plik jest spory ok 220MB więc chwilę będzie się pobierał ***

Wygenerowano w sekund: 0.02
601,933 Unikalnych wizyt