Portal Gminy Jarczów

Ogłoszenia

Informujemy, że w związku z remontem pomieszczeń biurowych
kontakt z GZEAS w Jarczowie będzie odbywał się przez sekretariat Urzędu Gminy tj. pod tel. nr 84 663 45 19

Nawigacja

BIP

Bannery

Ankieta

Szanowni Państwo, Jednym z zadań, jakie stawia przed sobą nasz Urząd jest dostosowywanie realizowanych przez nas zadań do oczekiwań Klientów. W związku z tym oddajemy do państwa dyspozycji anonimową ankietę do wypełnienia online
Adres ankiety: http://gmina-jarczow.pl/ankieta/
O kod niezbędny do wypełnienia ankiety należy pytać w sekretariacie Urzędu Gminy podczas Państwa wizyty w naszym Urzędzie.

Aktualna pogoda

Ważne informacje (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Konkurs Wielkanocny 2015

V Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
25 marca 2015r.
o godzinie 9:00
odbędzie się V w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. SPRAWOZDANIE Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Uchwalenie Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobieganie Bezdomności Zwierząt na Terenie Gminy Jarczów. - podjęcie stosownej uchwały
 9. Dyskusja
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zgłoszonego protestu wyborczego do wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nedeżów
  2. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Jarczów w Stowarzyszeniu „G 6 Grzędy Sokalskiej działającym jako Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Łaszczowie w okresie programowania 2014-2020
  3. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki
  4. w sprawie zmian w uchwale Nr III/13/14 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
 12. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

VIII Memoriał im. Jana Kostura w tenisie stołowym 2015

W dniu 13 marca 2015 w Jarczowie odbył się po raz VIII Memoriał im. Jana Kostura w tenisie stołowym szkół podstawowych i gimnazjalnych o Puchar Starosty Tomaszowskiego i Wójta Gminy Jarczów.
Rozgrywki odbywały się w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie jak i Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Jarczowie.
W memoriale wzięło udział 11 szkół podstawowych (Lubycza Królewska, Chodywańce, Gródek, Jarczów, Tarnoszyn, Michalów, Telatyn, Machnów Nowy, Hubinek, Tarnawatka, Podhorce) jak i 9 szkół gimnazjalnych (Jarczów, Michalów, Bełżec, nr 2 Tomaszów Lub Ulhówek, Telatyn, Tarnawatka, Łaszczówka, Podhorce).


Klasyfikacja końcowa:

Wśród szkół gimnazjalnych:
 1. miejsce Gimnazjum Podhorce
 2. miejsce Gimnazjum Ulhówek
 3. miejsce Gimnazjum nr 2 Tomaszów Lubelski


Wśród szkół podstawowych:
 1. miejsce Telatyn
 2. miejsce Jarczów
 3. miejsce TarnoszynPozostałe zdjęcia w rozwinięciu

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - zakończenie

Informujemy, ze dnia 10 marca 2015r. modernizacja została zakończonaWięcej zdjęć w rozwinięciu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczącym powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej w 2015 roku

Ogłoszenie 2015 rok

Ogłoszenie o wynikach konkursu


Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jarczów 2015

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Gmina Jarczów jest beneficjentem projektu:

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”

Projekt mający na celu modernizację 3 oddziałów przedszkolnych
zlokalizowanych w SP. Wierszczyca, SP. Chodywańce i SP. GródekOd 1 września 2014r. w Gminie Jarczów realizowany jest projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” , w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Ogólna wartość projektu wynosi: 261 810,00 zł
wartość dofinansowania : 261 810,00 zł
wkład własny Gminy Jarczów: 0,00 zł

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy 3 oddziałów przedszkolnych poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3,4 i 5 letnich.
Poprzez projekt w okresie od 1 września 2014r. do 31 maja 2015r. oddziały przedszkolne zostaną wyposażone między innymi w meble, sprzęt ICT, projektory, tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne. Ponadto zostaną wykonane 3 place zabaw - przy każdym z oddziałów przedszkolnych.

III Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
30 grudnia 2014r.
o godzinie 12:00
odbędzie się III w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. SPRAWOZDANIE Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Uchwalenie budżetu gminy na 2015rok
 10. Uchwalenie Planu pracy Rady Gminy na 2015 rok
 11. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jarczów na rok 2015
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 13. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Zamość,
  2. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII/147/13 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014,
  3. w sprawie uchylenia:
   • uchwały Nr II/5/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiazujących na terenie Gminy Jarczów
   • uchwały Nr II/6/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jarczów
 14. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

II Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
11 grudnia 2014r.
o godzinie 12:00
odbędzie się II w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez radną nieobecną na I sesji Rady Gminy Panią Marzenę Patron.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Powołanie składów osobowych stałych komisji Rady Gminy i ustalenie przedmiotu ich działania- podjęcie stosownych uchwał:
  1. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania,
  2. w sprawie ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jarczów.
 7. Podjęcie pozostałych uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiazujących na terenie Gminy Jarczów,
  2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujacych na terenie Gminy Jarczów,
  3. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
  4. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2015 rok”,
  5. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżaw,
  6. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII/147/13 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014,
  7. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jarczów,
  8. w sprawie ustalenia diet radnych oraz ryczałtu Przewodniczacego Rady Gminy,
  9. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów.
 8. Dyskusja
 9. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Mikołajki i Konkurs Bożonarodzeniowy 2014

I Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
1 grudnia 2014r.
o godzinie 10:00
odbędzie się I w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Głównym punktem porządku obrad będzie:

 1. złożenie ślubowania przez radnych,
 2. złożenie ślubowania przez Wójta,
 3. ukonstytuowanie się Rady Gminy


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Wygenerowano w sekund: 0.04
448,591 Unikalnych wizyt