Portal Gminy Jarczów

Nawigacja

BIP


Aktualna pogoda

Ważne informacje (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Bannery (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Konsultacje społeczne "Aktywne Roztocze"

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego w imieniu samorządów partnerskich gmin tworzących inicjatywę „Aktywnego Roztocza” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko oraz projektu strategicznego planu terytorialno-funkcjonalnego w ramach inicjatyw „Aktywne Roztocze” do 2023 r.

 

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 r, poz. 353.) w związku z art.39 ust.1 w/w ustawy:

 1. Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego zawiadamia:
  a) o możliwości zapoznania się z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko, projektem strategicznego planu terytorialno-funkcjonalnego w ramach inicjatyw „Aktywne Roztocze” do 2023 r.
  b) możliwości składania uwag i wniosków przez wszystkich zainteresowanych,
 2. Projekt dokumentu „Prognozy oddziaływania na środowisko oraz projektu strategicznego planu terytorialno-funkcjonalnego w ramach inicjatyw „Aktywne Roztocze” do 2023 r. znajduje się na stronie internetowej: www.tomaszow-lubelski.pl w zakładce: ”Ogłoszenia”
  Z przedmiotowym opracowaniem można zapoznać się w Wydziale Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57,22-600 Tomaszów Lubelski, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30
 3. Uwagi i opinie do w/w dokumentów można składać w terminie od 19.05.2016r do 10.06.2016r m.in. na załączonym formularzu konsultacyjnym.:
  - na piśmie na adres: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski,
  - faxem na numer: 84 6642243,
  - drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym, na adres: aktywne.roztocze@tomaszow-lubelski.pl (z dopiskiem w temacie wiadomości: „konsultacje - prognoza OOŚ i planu terytorialno-funkcjonalnego”,
  - ustnie do protokołu,
  Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię /adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku
 4. Zgodnie z art.41 cyt. powyżej ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w obwieszczeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej: www.tomaszow-lubelski.pl UM Tomaszów Lubelski.Formularz konsultacyjny projektu Prognozy oddziaływania na środowisko oraz projektu Strategicznego planu terytorialno-funkcjonalnego w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r.

Obchody 3 Maj 2016r.

Wydłużone godziny pracy Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim


Dzień otwarty Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim - 16.04.2016


Oferta budowy oczyszczalni przydomowych

Informujemy, że zgłosiła się do Gminy
firma z ofertą na wykonywanie przydomowych
oczyszczalni ścieków.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z ofertą firmy FANN odwiedzając jej stronę tj.:
www.fann.pl


Pomoc w rozliczeniu i elektronicznym przesłaniu PIT-37

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Jarczów,
że w dniach od 01.04.2016r. do 30.04.2016r.
codziennie w godzinach 12:00 – 15:00
w pokoju nr 7 (parter) Urzędu Gminy Jarczów
możliwa będzie pomoc w rozliczeniu i przesyłaniu PIT-37
do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną.

Pomoc przy wypełnianiu i przesyłaniu zeznań podatkowych będzie nieodpłatna.

W celu poprawnego rozliczenia PIT-37 za rok 2015 niezbędny jest aktualny PIT-11
oraz kwota przychodu uzyskanego w 2014 roku.
W celu ułatwienia, można również wziąć ze sobą PIT-37 za 2014 rok.

Uruchomienie stanowisk z dostępem do Internetu dla Klientów Urzędu w celu złożenia zeznania elektronicznie"STOP pożarom traw!"


Więcej informacji: www.straz.gov.pl

XIII Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
31 marca 2016r.
o godzinie 9:00
odbędzie się XIII w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. SPRAWOZDANIE Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie za 2015 rok.
 9. Dyskusja.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy,
  2. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jarczów w 2016 roku,
  3. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki,
  4. w sprawie zmian w uchwale Nr XI/58/15 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
 12. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Nabór uzupełniający wniosków na usuwanie odpadów i wyrobów zawierających azbest - realizacja II półrocze 2016

Mieszkańcy Gminy Jarczów
W roku bieżącym ( tj: w dniach od 18 kwietnia do 29 kwietnia 2016r.) zostanie przeprowadzony UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE ODPADÓW I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYH AZBEST.
Termin realizacji zadania II półrocze 2016r. Wnioski będą dostępne w Urzędzie Gminy pok. nr 3, 9 lub na stronie internetowej Gminy Jarczów.

Link do wzorów dostępnych na naszej stronie internetowej

Wszelkich informacji na temat projektu, a także pomoc w wypełnieniu wniosku udzielają pracownicy Urzędu Gminy Jarczów. Telefon: : 84-663-45-19 lub 84-663-45-79.

Informacja w sprawie przyjmowania wniosków w ramach programu "Rodzina 500 plus"

Od dnia 1 kwietnia 2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarczowie
będą przyjmowane wnioski w ramach programu "Rodzina 500 plus"
W związku z powyższym w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016r. wyznaczono dyżury pracowników GOPS do godz. 17.00 celem usprawnienia obsługi interesantów w tym zakresie.

Wszelkie informacje szczegółowe znajdują się na stronie GOPS Jarczów tj.:
www.jarczow.ops.pl/


Wygenerowano w sekund: 0.02
737,147 Unikalnych wizyt