Portal Gminy Jarczów

Nawigacja

BIP


Aktualna pogoda

Aktualności

Informacja GOPS Jarczów
W okresie od 01.09.2017r. do 31.10.2017r. wnioski na nowy okres zasiłkowy na świadczenie wychowawcze ( 500+) przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00

Ważne informacje (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Bannery (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Ostrzeżenie o silnym wietrze 11-14.12.2017

Konferencja "Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od stycznia 2018"

XXV Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
23 listopada 2017r.
o godzinie 9:00
odbędzie się XXIV w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Uchwalenie podatków
  • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok,
  • w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
 9. Informacja o realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 w Gminie Jarczów.
  (materiał znajduje się do wglądu u Przewodniczącego Rady Gminy)
 10. Dyskusja.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018 rok,
  2. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
  3. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/113/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
 13. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Bezzwrotne dotacje OWES

Zawiadomienie o dezynfekcji wodociągu

Ostrzeżenie o silnej mgle 15-17.11.2017

Zarządzenie Wójta Gminy Jarczów w sprawie zwołania zebrania wiejskiego

Badanie Sadów 07.11-30.11.2017r.

11 listopada 2017

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2017-18


Ogłoszenie Wójta Gminy Jarczów w sprawie złożenia oferty w trybie pozakonkursowym

Wójt Gminy Jarczów przedstawia ofertę złożoną przez
Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Szyszła w Jarczowie
z pominięciem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn:
"Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości ludowej - Cecylianka 2017"
w okresie od 10.11.2017 do 31.12.2017r.


Link do ogłoszenia, treści oferty oraz formularza zgłaszania uwag

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,097,238 Unikalnych wizyt