Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Panorama gminy

Artykuły

 • XIX sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

  ZAWIADOMIENIE

  Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia

  26 lutego 2021 r. o godzinie 10:00

  w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie odbędzie się XIX w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

  PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  5. Zapytania i wnioski radnych.
  6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.

  7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w 2020 roku.
  8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie za 2020 r., oraz Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 r.
  9. Przedstawienie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

  10. Dyskusja.
  11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
  12. Podjęcie pozostałych uchwał:
   1. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Jarczów dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkoły na terenie Gminy Jarczów,
   2. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2021-2027,
   3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
   4. w sprawie zmian w Uchwale Nr XIV/73/08 Rady Gminy Jarczów z dnia 14 lutego 2008 roku dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
   5. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021,
   6. w sprawie przystąpienia do aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała zostanie przedstawiona w całości na sesji),
   7. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/136/20 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,
   8. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  13. Sprawy różne.
  14. Zamknięcie obrad.

   

  Obrady będą transmitowane na stronie internetowej Gminy Jarczów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

  Czytaj Więcej o: XIX sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)
 • Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

  Ogłoszenie Wójta Gminy Jarczów / Gminnego Komisarza Spisowego w Jarczowie

  o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

  wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. Narodowego Spisu Powszechnego

  Termin składania ofert 12 luty 2021 r.

  Więcej informacji oraz formularz ofertowy na stronie BIP Gminy Jarczów:

  Ogłoszenie o naborze

  Formularz ofertowy

   

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
 • V nabór Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest

  Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

  Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

  Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
  z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

  Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

  Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

  Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.

  Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
  z poprzednich trzech naborów.

  Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego" , w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.

  Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

  Pliki do pobrania w rozwinięciu tej wiadomości: Link

  logo Bezpieczni bez azbestu, Usuwamy azbest bezpłatnie zgłoś się na tle zielonych płyt azbestowych

  Czytaj Więcej o: V nabór Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest