Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

Artykuły

 • Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie 2023

  KOMUNIKAT
  LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII
  WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE
   

  Informuję, że w dniach od 27 do 29  marca  2023 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. 

  • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów na kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.
  • Dawkę szczepionki stanowi blister z płynem, zatopiony w przynęcie o intensywnym zapachu, wielkości około 3 cm.
  • Nie wolno dotykać szczepionki
  • Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
  • Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką ,należy           natychmiast dokładnie umyć wodą  z mydłem 
  • Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
  • Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie  dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę 

  * Termin akcji może ulec zmianie, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl  i  na @LublinWeterynaria

   

  Źródło: https://wiwlublin.bip.gov.pl/szczepienie-lisow/434092_wiosenna-akcja-szczepien-lisow-przeciwko-wsciekliznie-2023.html

  Czytaj Więcej o: Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie 2023
 • XXXVI sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

  ZAWIADOMIENIE

  Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia

  15 marca 2023 r.  o godzinie 9:00

  w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

   odbędzie się XXXVI w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

   

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  5. Zapytania i wnioski radnych.
  6. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w roku 2022.
  7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Jarczów na lata 2020-2022.
  8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań.
  9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie za 2022 rok.
  10. Dyskusja.
  11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
  12. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie uchwalenia zmiany Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarczów,
   2. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
   3. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
    w Jarczowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych
    w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jarczów,
   4. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jarczów,
   5. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/18 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2018 r.
    w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
   6. zmieniająca Uchwałę Nr V/39/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
   7. zmieniająca Uchwałę Nr V/38/19 Rady Gminy Jarczów z dnia 27 lutego 2019 r.
    ]w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku na terenie Gminy Jarczów „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
   8. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jarczów na lata 2023-2025,
   9. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Jarczów na lata 2023-2030,
   10. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024,
   11. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2024,
   12. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
   13. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącego podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych,
   14. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Jarczów dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej na terenie Gminy Jarczów,
   15. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
   16. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w 2023 roku
   17. w sprawie przyjęcia od Powiatu Tomaszowskiego prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie związanym z przebudową, rozbudową drogi nr 3531L Jarczów-Jurów-Machnów Nowy,
   18. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowy Tomaszowskiemu
    z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na: Przebudowie, rozbudowie drogi powiatowej nr 3531L na odcinku od 0+500 km do 1+70 km (1,2 km)
    z miejscowości Jarczów do miejscowości Jurów oraz na odcinku od 2+750 km do 2+832,85 km o długości 182,85 m w miejscowości Jurów,
   19. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023,
   20. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  13. Sprawy różne.
  14. Zamknięcie
  Czytaj Więcej o: XXXVI sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)