Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

XXV sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów,
że dnia 3  grudnia 2021 r. o godzinie 10:00
w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie
odbędzie się XXV w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta
  o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i wnioski radnych.
 6. Wystąpienie Wójta Gminy Jarczów w sprawie gospodarki odpadami
  i podejmowanych uchwał w tej sprawie.
 7. Dyskusja.
 8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia ”Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarczów„
  2. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  3. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  4. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarczów,
  6. w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Jarczów zgodnie
   z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r.,
  7. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Gminy Jarczów,
  8. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej,
  9. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/136/20 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,
  10. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 10. Sprawy rożne.
 11. Zamknięcie obrad.